Terrapin ตายใกล้ชายฝั่งของทะเลสาบ Xolotlan หรือที่เรียกว่าทะเลสาบ Managua, wh …

เป็นเทราเพลทที่ตายแล้วใกล้ชายฝั่งทะเลสาบซอลทอลลานซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบมานากัวซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1000 ตารางกิโลเมตรและได้รับสิ่งปฏิกูลดิบจากผู้อยู่อาศัยของมานากัว 1 ล้านคนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2463 วันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มิถุนายนเพื่อสร้างความตระหนักทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นการดำเนินการทางการเมือง สัปดาห์ในสัตว์ป่า – ในภาพ

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *