Inhabit สำรวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากที่เราต้องเผชิญในปัจจุบัน

Inhabit สำรวจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากที่เราต้องเผชิญในปัจจุบันและตรวจสอบโซลูชันที่ใช้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางนิเวศวิทยาที่เรียกว่า "Permaculture" Permaculture เป็นเลนส์ออกแบบที่ใช้หลักการที่พบในระบบนิเวศเพื่อช่วยเปลี่ยนผลกระทบของเราจากการทำลายล้างสู่การเกิดใหม่ มุ่งเน้นไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมิดเวสต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา Inhabit ให้ดูสนิทสนมกับคน permaculture และการปฏิบัติตั้งแต่ชนบทชานเมืองและเมือง la …

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *