BREDL Fact Sheet – ชีวมวล North Star Jefferson และเครื่องเผายางที่เสนอให้ Wad …

BREDL Fact Sheet – ชีวมวลดาวเหนือของเจฟเฟอร์สันและเตาเผายางที่เสนอให้ Wadley, Georgia ยางที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงที่สกปรก ถึง 20% ของพลังงานจากสถานที่ที่เสนอในเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้จะได้รับจากเศษยาง แม้จะมีอุปกรณ์ควบคุมมลพิษในสถานที่ก็ตามยางที่เผาไหม้จะสร้างมลพิษทางอากาศที่เป็นพิษ เอกสารข้อมูล BREDL

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *