ACTIVITY ของนักเรียน – ปัญหาด้านการทำฟาร์มและสิ่งแวดล้อม – ในกิจกรรมนี้นักเรียน …

กิจกรรมของนักเรียน – ปัญหาด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม – ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะศึกษาปัญหาทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและช่วงของมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *