ภัยแล้งในแคลิฟอร์เนีย: การให้สัมภาษณ์กับ Chris Van Hook – หนึ่งใน Leaf …

ภัยแล้งในแคลิฟอร์เนีย: การให้สัมภาษณ์กับคริสแวนแคร์ – บรรณาธิการของ Leaf ได้ให้สัมภาษณ์คริสแวนแอกซึ่งได้รับปริญญาศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจาก UC California และได้ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาดร. เพื่อให้ได้มุมมองของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความแห้งแล้งที่กำลังจับทางตอนเหนือของมลรัฐแคลิฟอร์เนียและเกษตรกรชาวกัญชาสามารถปรับตัวให้เข้ากับช่วงเวลาที่ท้าทายได้อย่างไร

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *