ต้นแบบของคริสเตียนผู้นับถือศาสนาคริสต์ก็คือพวกเขาต่อต้านวิทยาศาสตร์และมี …

แบบแผนของคริสเตียนผู้ประกาศข่าวประเสริฐคือการต่อต้านวิทยาศาสตร์และดังนั้นจึงไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ในความเป็นจริงพวกเขาจะถูกแบ่งออกอย่างลึกซึ้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม การถกเถียงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่โกรธแค้นในพระเยซูคริสตจักรซึ่งเกิดจากการตีความข้อพระคัมภีร์ไบเบิลที่ขัดแย้งกัน

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *