สมาคมผลกระทบทางสังคม (SSIT) ของสถาบัน Elec …

สมาคมผลกระทบทางสังคม (SSIT) ของสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์สุขภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยี จริยธรรมทางวิศวกรรมและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ การศึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของเทคโนโลยี ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีไฟฟ้า ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและนโยบายสาธารณะ เทคโนโลยีสันติภาพ; ตลอดจนประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม

SBOBET
https://www.sbobetmember.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *